اعلام نتايج آزمون مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتي سال تحصيلي 93-92

استان سمنان

روش اول
كد ملي :
 
   
   
 
جستجو
روش دوم
نام :
 
نام خانوادگي :
 
نام پدر :
 
 
جستجو